Green Deal Geothermie


Geothermie is een optie om het Amernet te voeden met warmte.  Hier is in het verleden al naar gekeken, maar tot nu toe waren de hiermee gemoeide ontwikkelkosten te hoog als men naar een enkele bron als één project keek. Echter, bundel je meerdere projecten in een overall project, dan wordt het risico gedeeld.  Dat is nu de opzet van de Green Deal die deze week is ondertekend.  Daarbij speelt ook het ministerie van Economische Zaken een rol als verschaffer van geld om het het project een start te kunnen laten maken.

image

CDER is ook een deelgenoot in de Green Deal, omdat we vinden dat het belangrijk is, aangesloten te zijn bij deze ontwikkelingen, om zo voeling te houden met en invloed uit te kunnen oefenen op de toekomst van  onze warmtevoorziening.

  

Zie hieronder de tekst van het persbericht.


Volg de link voor een item hierover op Booming Brabant.   Blijf na geothermie nog even kijken om te zien hoe een wind turbine er van binnen uitziet.


Brabantse partners ondertekenen Green Deal met minister Kamp


Kickstart voor 5 Brabantse geothermie projecten

Op de Innovation Expo in Amsterdam tekenden 16 Brabantse partners de Green Deal Geothermie Brabant met minister Kamp van Economische Zaken. De partners zijn niet alleen overheden, maar ook bedrijven die concreet met geothermie als duurzame energiebron aan de slag willen, én burgers die er straks gebruik van willen maken. Met de Green Deal zorgen de partners voor een kickstart voor maar liefst vijf concrete geothermie projecten in Brabant.


Green Deal Geothermie Brabant: kennisontwikkeling en uitvoering

De Green Deal is ondertekend door Minister Kamp van EZ, Staatssecretaris Dijksma van I&M, de gemeenten Helmond, Tilburg, Breda en Someren, de provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Energiefonds Brabant, Hydreco Geomec BV, marktpartijen (Agristo, Bavaria, Ennatuurlijk, Vlisco,  Van Gog Kwekerijen, WoonPartners) en bewonersinitiatieven (Burgerinitiatief Helmond en Coöperatie Duurzame Energie Reeshof). Reden voor het sluiten van deze deal is met name het feit dat de ontwikkeling van geothermie te langzaam gaat om de doelstellingen van het Nationaal Energie Akkoord te realiseren. Projecten staan te veel op zichzelf en de ontwikkeling stagneert hierdoor. Bundeling van projecten biedt de beste slagingskans – die bundeling wordt nu gerealiseerd vanuit een nog op te richten entiteit: Geothermie Brabant BV (aandeelhouders: Hydreco Geomec en Energiefonds Brabant). Naast de realisatie van projecten richt de samenwerking zich ook op ontwikkeling van kennis en de communicatie met gebruikers, bewoners en afnemers.

Vijf projecten, concrete resultaten
Belangrijkste aspect van de Deal is de realisatie van vijf concrete geothermiebronnen/-projecten. Daarvoor zijn op dit moment de volgende locaties in beeld:

Tilburg Noord (industrieterrein Vossenberg, specifiek Agristo)

Helmond (stadsverwarmingsnet en glastuinbouwbedrijf Van Gog)

Lieshout (bierbrouwerij Bavaria)

Asten/Someren (meer dan 300 ha glastuinbouw)

Amernet (Ennatuurlijk ziet geothermie als optie na stoppen afloop warmtelevering vanuit Amercentrale)

De doelstelling van de vijf projecten is meerledig:

Duurzame warmte voor in 1ste fase 6500 woningen

Duurzame warmte voor 2 tuinders en 3 grootschalige productiebedrijven

De 5 projecten leveren minimaal 1,3 PJ op

Verwachte besparing van ruim twee miljoen ton CO2

Daarnaast resultaten op het gebied van maatschappelijk draagvlak i.r.t. warmtenetten, ontwikkeling en kennisontwikkeling i.r.t. drinkwatervoorziening.

 

Benodigde financiering € 100 miljoen

In totaal is een bedrag van ca. € 100 miljoen nodig voor de totale financiering van de vijf projecten. Om tot een geslaagde bundeling te komen is bij voorbaat gekeken naar een de optimale financieringsstructuur voor de vijf projecten tezamen. Daarvoor is allereerst een startkapitaal (Eigen Vermogen) nodig van € 10 miljoen. Hierover is in principe akkoord bereikt tussen Hydreco en Energiefonds Brabant (onderdeel van de BOM). Dit startkapitaal is een sterke basis om de financiering verder in te vullen met een achtergestelde lening van € 20 miljoen en € 70 miljoen projectfinanciering. Energiefonds Brabant zal dit proces coördineren.  

Ondertekening minister Kamp tijdens Innovation Expo

Tijdens de Innovation Expo in Amsterdam tekende minister Kamp in totaal 5 nieuwe Green Deals en 1 City Deal; de Green Deal Geothermie Brabant was er daar één van. Namens de gezamenlijke Brabantse partijen tekende wethouder Paul Smeulders van de gemeente Helmond de deal met de minister. Na tekening van de deal gaat de uitvoering gecoördineerd worden door de Geothermie Brabant BV, met het Energiefonds Brabant en Hydreco als aandeelhouders.

Geothermie: energie uit de aarde

De warmte uit de aarde wordt in steeds meer landen gebruikt als duurzame energie. Ook in Nederland is geothermie  bezig aan een opmars. Geothermie wordt veelal gebruikt voor het oppompen van warm water om kassen te verwarmen of ingezet in een productieomgeving.  Om dit water op te kunnen pompen worden er twee putten geboord. Het warme water komt naar boven via een productieput, verwarmt via bovengrondse verwarmingsbuizen kassen, huizen of fabrieken, en gaat via een put weer terug de ondergrond in, zodat de grondwaterdruk gelijk blijft. 


image


-----------------------------------------------------------------------------------------
De energiecoöperatie CDER is van en voor bewoners van de Reeshof en streeft er naar dat wij als wijkbewoners een centrale rol krijgen in de toekomstige energievoorziening van de wijk. U bent van harte welkom. Voor meer informatie over CDER en lidmaatschap van de coöperatie, kijk op www.cder.nl


Doe mee voor een duurzame Reeshof!


Word lid van CDER en help de Reeshof te verduurzamen! Klik hieronder om je in te schrijven als lid.

Ja, ik wil me inschrijven!


xxxxx 2021

bijeenkomst nieuwe activiteiten
Klik hier voor meer info.